Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a  zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.


A. PREHĽAD

Spoločnosť BiorganoLife, je medzinárodná skupina spoločností, ktoré ponúkajú na predaj kozmetické produkty, výživové doplnky, funkcionálne potraviny a ďalšie služby na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.biorganolife.com (ďalej len „webová stránka“) a prostredníctvom siete nezávislých distribútorov. V závislosti na tom, či ste zákazník alebo distribútor, sú vaše osobné údaje spracovávané na rôzne účely rôznymi subjektmi spoločnosti BiorganoLife.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako sú vaše osobné údaje zhromažďované, používané a zdieľané v súlade s vašimi právami na ochranu súkromia ("Zásady ochrany osobných údajov ").

B. SPRACOVANIE A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Webová stránka používa tzv. cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje o Vás.

Očakávame, že s nami zdieľate len svoje osobné údaje. Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb, musíte sa uistiť, že máte na to príslušné povolenie. Taktiež očakávame, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú správne, a že nás bezodkladne budete informovať aj o konkrétnych zmenách údajov.

Používanie webovej stránky a zdieľanie svojich osobných údajov vám odporúčame až po prečítaní a pochopení Zásad ochrany osobných údajov. V závislosti na tom, či ste zákazník alebo distribútor, budú vaše osobné údaje spracované nasledovne:

1. Návštevník

Ak ste návštevník, miestna spoločnosť BiorganoLife spracováva vaše osobné údaje formou kontroly údajov na účely (i) spravovania návštevnosti (vrátane odosielania informácií o Vás na požiadanie), (ii) trhovej analýzy, (iii) spravovania nezákonných činností a (iv) výskumu a vývoja a (v) globálneho manažmentu.

2. Zákazník

Ak vytvoríte účet na webovej stránke, alebo ak si zakúpite produkty alebo služby spoločnosti BiorganoLife cez webovú stránku, BiorganoLife s.r.o. spracuje vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ pre (i) spravovanie zákazníkov (vrátane spracovania nákupu), (ii) spravovanie nezákonných činností (vrátane identifikácie a kontroly takýchto aktivít) a (iii) výskum a vývoj a (iv) globálny manažment.

3. Distribútor

Ak ste distribútorom, BiorganoLife s.r.o. spracuje vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ pre (i) spravovanie zákazníkov, (ii) spravovanie distribútorov (vrátane administrácie vášho distribútorstva a hornej/dolnej línie organizácie), (iii) spravovanie nezákonných činností a (iv) výskumu a vývoja a (v) globálneho manažmentu.

4. Potenciálny a existujúci zamestnanci

Ak sa chcete prihlásiť na pracovnú ponuku v jednej zo spoločností na území Európskeho hospodárskeho priestoru, dcérska spoločnosť skupiny BiorganoLife, u ktorej sa uchádzate o prácu, spracuje vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ pre (i) spravovanie uchádzačov a zamestnancov (vzhľadom najmä na nábor, zamestnávanie a umožnenie zamestnaneckého vzťahu s vami), a (ii) globálneho manažmentu.

Názov spracovania

Opis cieľov

Dôvody pre spracovania osobných údajov

Spracovanie návštevníkov

· Zodpovedanie a spravovanie požiadaviek návštevníkov: napr. poskytnutie prístupu k webovej stránke, zasielanie informácií týkajúcich sa údajov a marketingu na požiadanie, registrácia na udalosti.

· Z oprávneného záujmu kontrolórov: marketing týkajúci sa podobných produktov a služieb spoločnosti BiorganoLife prispieva k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov spoločnosti BiorganoLife a umožňuje nám poskytnúť vám informácie o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

· Plnenie zmlúv (napr. plnenie povinností týkajúcich sa propagačných aktivít atď.). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

Spracovanie zákazníkov

· Realizácia zmluvy so zákazníkom: napr. spravovanie nákupov, spravovanie osobného účtu na webovej stránke.

· Marketing: napr. zasielanie informácií zákazníkovi o podobných produktoch a službách spoločnosti BiorganoLife.

· Plnenie zmlúv (napr. Všeobecné zmluvné podmienky predaja, Zmluva o nákupe produktov, Zmluva prednostného zákazníka). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

· Z oprávneného záujmu kontrolórov: marketing týkajúci sa podobných produktov a služieb spoločnosti BiorganoLife prispieva k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov spoločnosti BiorganoLife a umožňuje nám poskytnúť vám informácie o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

· Súhlas: ak spracovanie údajov zahŕňa isté kategórie údajov, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod alebo zdravotný stav spoločnosť BiorganoLife požiada zákazníka o súhlas.

Spracovanie distribútorov

· Spravovanie a administrácia distribútorstiev a horných/dolných línií organizácie distribútorov.

· Plnenie zmlúv s distribútormi bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

· Súhlas: ak spracovanie údajov zahŕňa isté kategórie údajov, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod alebo zdravotný stav spoločnosť BiorganoLife požiada zákazníka o súhlas.

Spracovanie uchádzačov a zamestnancov

  • Nábor: napr. údržba databázy uchádzačov.

· Predzmluvné kroky potrebné k uzavretiu pracovnej zmluvy. Bez osobných údajov nemôžeme podniknúť požadované predzmluvné kroky.

· Plnenie poskytovania výhod a rozhodovania v súvislosti s pokrokom a odchýlením sa od pracovných zmlúv. Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

· Legitímne záujmy kontrolórov a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): Nábor je veľmi dôležitý pre kontinuitu činnosti spoločnosti BiorganoLife. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

Spracovanie nezákonných činností

· Prevencia a zistenie nezákonných činností: napr. prevencia a zistenie podvodu alebo zneužívaniu disponibilných zdrojov spoločnosti.

· Riešenie sporov: napr. vyšetrovanie potenciálnych porušovaní zásad a postupov spoločnosti a stíhanie alebo obrana právnych nárokov.

· Plnenie zmlúv (napr. podmienky predaja, Zmluva prednostného zákazníka, Všeobecné zmluvné podmienky). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

· Legitímne záujmy kontrolórov a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): predchádzanie, odhaľovanie a sankcionovanie nezákonných činností a riešenie sporov prispievajú k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov spoločnosti BiorganoLife a znižujú vaše náklady. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

Výskum a vývoj

· Výskum a vývoj sú založené na zhromaždených údajoch: napr. štatistika predaja, trhová analýza, vývoj produktov a služieb.

· Legitímne záujmy kontrolórov, ďalších subjektov patriacich do iných skupín a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): Výskum a vývoj na úrovni skupín môžu viesť k zlepšeniu skúseností zákazníkov, k zlepšeniu produktov a služieb spoločnosti BiorganoLife, k inovácii, výsledkom čoho môže byť výhoda pre všetkých ľudí, ktorých sa produkty a služby spoločnosti BiorganoLife týkajú.

Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

Globálny manažment

· Globálne spravovanie návštevníkov, zákazníkov, distribútorov a kandidátov: napr. udržiavanie globálnych databáz.

· Legitímne záujmy kontrolórov, ďalších subjektov patriacich do iných skupín a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): Globálne spravovanie návštevníkov, zákazníkov, distribútorov a kandidátov a nezákonných činností na úrovni skupín je dôležité pre účinnosť, dôslednosť a kontinuitu prevádzkovania skupín spoločnosti BiorganoLife. Toto prispieva k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov skupiny spoločnosti BiorganoLife, výsledkom čoho sú lepšie služby poskytované vám.

Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

V prípade, že sú „Legitímne záujmy“ vo vyššie uvedenej tabuľke uvedené ako právny základ, rovnako zohľadníme vaše záujmy aj záujmy kontrolóra dát.

C. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontrolóri dát môžu prenášať vaše osobné údaje do ďalších pobočiek skupiny BiorganoLife a do spoločností, ktoré spracujú osobné údaje v našom mene a pre nás („spracovatelia“). Kategórie spracovateľov zahŕňajú miestnych a medzinárodných (i) poskytovateľov zásielkových služieb, (ii) poskytovateľov telekomunikačných služieb, (iii) poskytovateľov platobných služieb, (iv) poskytovateľov mzdových služieb (pre zamestnancov). Okrem toho, ak ste distribútorom alebo zákazníkom, kontrolóri dát môžu prenášať vaše osobné údaje k distribútorom a/alebo sponzorom na vašej hornej línii.

S výnimkou, ktorá je uvedená nižšie, nebudú vaše osobné údaje bez vášho súhlasu zdieľané s tretími stranami, pokiaľ to nie je potrebné na základe zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.

Ako sa uvádza vyššie, beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžeme zdieľať s osobami mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu, a zároveň súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžu byť uložené na serveroch, ktoré sa nachádzajú mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu, vrátane všetkých krajín, v ktorých spoločnosť BiorganoLife oficiálne vykonáva obchodnú činnosť.

D. DETI

Spoločnosť BiorganoLife nezameriava svoju predajnú činnosť na deti. V prípade, že spoločnosť BiorganoLife predá produkty určené pre deti, nákup takýchto produktov musí uskutočniť dospelý. Ak ste mladší ako 18 rokov, našu webovú stránku používajte pod dohľadom rodiča alebo plnoletej osoby.

BiorganoLife sa dištancuje od vykonávania nasledovných činností:

(1) Vyžiadanie alebo vedomé zhromažďovanie osobných údajov od osôb mladších ako 13 rokov ("Deti");

(2) Vedomé používanie a zdieľanie údajov od osôb mladších ako 13 rokov s tretími stranami;

(3) Dávať deťom možnosť zverejňovať alebo inak šíriť svoje osobné údaje; a

(4) Motivovanie detí formou špeciálnych hier, výhier alebo iných aktivít, aby prezradili svoje osobné údaje.

Povzbudzujeme vás, aby ste sa podieľali na skúsenostiach vášho dieťaťa s internetom, a aby ste poskytli dieťaťu dôležité bezpečnostné rady skôr, než začne skúmať internet.

E. Bezpečnostné postupy

Spoločnosť BiorganoLife prevádzkuje zabezpečené siete údajov chránené štandardnými ochrannými systémami ochrany firewallom a heslom. Spoločnosť BiorganoLife využíva bezpečnostný protokol TLS (Transport Layer Security) na ochranu prenosu vašich dát. Prístup k týmto informáciám budú mať len oprávnené osoby na legitímne obchodné účely.

F. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané dovtedy, kým budete s nami v obchodnom vzťahu alebo v kontakte a najviac po dobu 10 rokov po ukončení tohto obchodného vzťahu.

G. vaše práva

Ako dátový subjekt v Európskom hospodárskom priestore, máte právo na požiadanie, sprístupnenie, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti spôsobu spracovania vašich dát a máte právo na prenosnosť dát.

Tieto práva zahŕňajú nasledovné:

· schopnosť skontrolovať osobné údaje v našich informačných a komunikačných systémoch, ktoré sa týkajú vás,

· schopnosť vykonať opravy osobných údajov

· schopnosť získať informáciu o tom, s kým boli zdieľané vaše osobné údaje,

· schopnosť požiadať o to, aby sme vaše osobné údaje vymazali,

· schopnosť obmedziť spôsob, akým vaše osobné údaje spracúvame,

· schopnosť namietať proti spôsobu spracovania vašich dát,

· schopnosť požiadať o to, aby sme vám alebo inému podnikateľovi zaslali kópiu vašich osobných údajov.

Vaše žiadosti týkajúce sa výkonu vyššie uvedených práv subjektu osobných údajov budú vybavené do 30 dní. Vzhľadom na komplexnosť a počet žiadostí, ktoré od vás obdržíme, v prípade potreby si vyhradzujeme právo na predĺženie tohto obdobia o 60 dní.

Máte právo na odstúpenie od súhlasu so spracovávaním vašich osobných údajov, pokiaľ spracovanie vašich osobných údajov prebiehalo v zmysle takéhoto súhlasu.

Môžete kontaktovať aj orgány dohľadu:

Ak by ste chceli vzniesť sťažnosť proti nám, môžete kontaktovať váš miestny orgán dohľadu. Môže to byť orgán dohľadu v členskom štáte, v ktorom:

H. Prepojené domovské stránky

Táto webová stránka obsahuje hyperlinkové odkazy, čo sú zvýraznené slová alebo obrázky v rámci hypertextového dokumentu, ktoré vás po kliknutí presmerujú v rámci dokumentu na iné miesto v rámci dokumentu, na iný dokument, alebo na webové stránky iných spoločností. Spoločnosť BiorganoLife neriadi webové stránky iných spoločností a tieto webové stránky môžu obsahovať iné bezpečnostné prístupy než boli poskytnuté tu. Spoločnosť BiorganoLife nenesie žiadnu zodpovednosť za zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie informácií, ktoré boli získané prostredníctvom takýchto webových stránok alebo odkazov, a na základe obsahu maximálne povoleného príslušným zákonom sa spoločnosť BiorganoLife vyslovene dištancuje od akejkoľvek a úplnej zodpovednosti, ktorá sa vzťahuje na takéto zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov.

I. Zmena zásad o ochrane súkromia

Ak sa spoločnosť BiorganoLife rozhodne zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov, zmeny uvedie tu, takže vždy budete vedieť, aké informácie získavame a ako tieto informácie môžeme používať a poskytovať. Akékoľvek zmeny v tomto dokumente o Ochrane osobných údajov vstupujú do platnosti po zverejnení zmien na tejto domovskej stránke.