Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné zmluvné podmienky:

Účelom týchto Všeobecných zmluvných podmienok je, aby určili obmedzenia, pravidlá a ustanovenia ohľadne náležitej predajnej a marketingovej činnosti, a aby zabránili nesprávnym, urážajúcim a protiprávnym činom. Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosť Biorgano Life pravidelne preskúmava, a v prípade potreby ich jednostranne môže zmeniť, respektíve doplniť.

1.1. Naše ciele, naše poslanie:

Naša firma považuje za svoje poslanie úlohu vzdelávania ľudí, ako môžu žiť kvalitnejšie, ako i organizovanie s tým súvisiacich školení a populárno-náučných prednášok. Prezentovanie a výrobu doplnkovej stravy a výživových doplnkov, ktoré podporujú kvalitný život, ďalej kozmetických a hygienických výrobkov, a ich doručenie osobám, ktoré tieto vyslovene potrebujú. Našou zásadou je vytvorenie komunity orientovanej na ľudí, v ktorej sa počíta s každým. Aj kariéru sme vytvorili v tomto duchu. Pravdepodobne v prvom okamihu bude do očí bijúce pre našich partnerov, že základom našej firmy je rovnoprávnosť, a to, že musíš dať niečo, aby si dostal niečo. Vzhľadom na vyššie uvedené, naša firma chce vytvoriť medzeru v danej oblasti, čiže vytvoriť svoj vlastný svet.

1.2. Naše predstavy o budúcnosti:

Ak preskúmame zdravotný stav obyvateľstva sveta zistíme, že tzv. spoločnostiach „západného“ typu významná časť populácie trpí obezitou a chronickými degeneratívnymi ochoreniami, kým v iných spoločnostiach ľudia sú postihnutí abnormálnou podvýživou a chudobou. Na vyspelé spoločnosti je charakteristické, že ich členovia na svoje menšie či väčšie zdravotné problémy použijú symptomatickú liečbu namiesto toho, aby zo svojho života vylúčili tie civilizačné riziká a životné návyky, ktoré sú príčinami problémov, a tým dali šancu svojmu telu, aby sám seba regenerovalo a zbavilo sa symptómov. Veľký počet ochorení, ktoré súvisia s nesprávnou životosprávou, neskutočným spôsobom zaťažuje zdravotníctvo, celú spoločnosť a jednotlivcov rovnakým spôsobom.

Chceme popularizovať náš názor, podľa ktorého správnou konzumáciou, pravidelným cvičením a vynechaním prijímania toxických látok, naše telo môže ostať zdravé alebo svoje zdravie obnoviť. Našim cieľom je vytvorenie takého komunitného programu, v rámci ktorého naši Partneri za výhodných podmienok vedia získať potrebné vedomosti, praktické informácie, doplnkovú stravu a výživové doplnky, zároveň aj odmeňujeme tých aktívnych partnerov, ktorí zapojením iných osôb rozširujú okruh tých ľudí, ktorí vedomým životným štýlom chcú dosiahnuť kvalitný a zdravý život.

Napokon, chceme slúžiť aj spoločnosti, tým, že vytvoríme materiálnu stabilitu pre ľudí v tom období života, kedy práca už nie je prvoradá, ale deti, vnúčatá a koníčky.

 

2. Ako sa stať Distribútorom?

 

o 2.1 Žiadosť o distribútorstvo

Zákony sa niekedy v jednotlivých schválených krajinách líšia. Môžete podliehať dodatočným alebo odlišným požiadavkám, ktoré sú charakteristické pre krajinu vášho trvalého pobytu. Tým, že sa stanete distribútorom, súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonov.

Jedinou požiadavkou na to, aby ste sa mohli stať Distribútorom, je vyplniť a podpísať on-line distribútorskú zmluvu na domovskej stránky Spoločnosti ( www.Biorganolife.com), ktorá je bezplatná.

o 2.2 Jedna osoba (=) Jedna distribútorská identifikácia

Iba jedna osoba môže požiadať o distribútorstvo a predložiť Spoločnosti distribútorskú zmluvu.

o 2.3 Požiadavky na vek

Ak sa chcete stať distribútorom, musíte mať aspoň 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

o 2.4 Trvalý pobyt

Vaša distribútorská zmluva musí byť zaregistrovaná a vaše distribútorstvo vykonávané v krajine, kde máte trvalý pobyt. Ale svoju distribútorskú činnosť môžete vykonávať v hociktorej krajine, v ktorej máte povolenie na podnikanie a je prítomná aj naša Spoločnosť a vykonáva obchodnú činnosť. Spoločnosť si vyhradzuje právo previesť vaše distribútorstvo do krajiny, kde by ste mali zaregistrovať svoju distribútorskú zmluvu. Ďalej Spoločnosť si vyhradzuje právo na to, ak podľa jej posúdenia tieto podmienky nie sú splnené, aby odmietol prevedenie distribútorstva.

Spoločnosť môže vyžadovať dôkaz, že ste riadne registrovaný, máte len jeden registračný kód a ste zaregistrovaný v krajine, kde máte trvalé bydlisko, aby vám mohli byť vyplatené bonusy. Ak nemôžete preukázať miesto svojho pobytu alebo povolenie na podnikanie v krajine, kde ste si zaregistrovali svoju distribútorskú zmluvu, môže Spoločnosť vyhlásiť vašu distribútorskú zmluvu za neplatnú od úplného začiatku.

o 2.5 Prijatie distribútorskej registrácie

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o distribútorstvo na základe vlastného uváženia, ktoré musí byť založené na objektívnych dôvodoch a nediskriminujúce. Schváleným distribútorom sa stanete po prijatí a spracovaní Distribútorskej zmluvy Spoločnosťou. V prípade, že Spoločnosť dostane viac ako jednu Distribútorskú zmluvu od žiadateľa, prvá distribútorská zmluva prijatá v spoločnosti je považovaná za platnú a určí, kto bude vaším sponzorom.

o 2.6 Identifikačné číslo daňového poplatníka

Môžete byť požiadaný poskytnúť Spoločnosti vaše daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty, aby ste mali nárok na bonus, alebo ak to inak vyžaduje Spoločnosť alebo miestny zákon na daňové alebo iné účely. V prípade, že sa zaregistrujete ako obchodná spoločnosť, môžete byť taktiež požiadaní poskytnúť daňové identifikačné číslo obchodnej spoločnosti a každého účastníka obchodnej spoločnosti. Spoločnosť môže tiež provízie a prevod bonusov na váš účet pozastaviť, kým neposkytnete daňové identifikačné číslo a číslo nebude overené.

o 2.7 Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť môže požiadať o distribútorskú registráciu len za predpokladu, že poskytne Spoločnosti svoje daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie a adresu sídla. Môže podať žiadosť v tej krajine, kde má sídlo firmy. Avšak obchodnú činnosť môže vykonávať vo všetkých krajinách, kde je prítomná naša Spoločnosť.

Na obchodnú spoločnosť sa tiež vzťahujú ďalšie požiadavky:

a., Primárny účastník obchodnej spoločnosti musí mať svoj trvalý pobyt a povolenie na podnikanie v krajine, kde bola zaregistrovaná jeho distribútorská zmluva, a musí o tom poskytnúť dôkaz.

b., Bonusy a provízie budú vystavené na meno obchodnej spoločnosti. Spoločnosť nebude mať žiadnu zodpovednosť voči vám, ak zlyhá obchodná spoločnosť alebo ktorýkoľvek účastník obchodnej spoločnosti a nepripíše vám zisk ani nezaplatí akúkoľvek časť z bonusov, ktoré obchodná spoločnosť získala medzi viacerými účastníkmi na svoj účet alebo za akékoľvek nesprávne pripísanie peňazí a platbu.

c., Primárny účastník je jediná osoba oprávnená zákonne zastupovať tento subjekt pri rokovaní so spoločnosťou. Spoločnosť sa môže spoľahnúť a konať na základe informácií poskytnutých primárnym účastníkom.

3. Osobné údaje:

Ako distribútor máte právo na to, aby Spoločnosť zodpovedala za ochranu vašich osobných údajov za ich použitie a zdieľanie. Spoločnosť rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť súkromie distribútorov. Podpisom distribútorskej zmluvy potvrdzujete, že ste si vedomí toho, že vaše údaje budú Spoločnosťou spracované v súlade s pravidlami a podmienkami stanovenými v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu z času na času meniť. Podpisom tejto Distribútorskej zmluvy prehlasujete, že ste si vedomí obsahu zásad ochrany osobných údajov a prijímate dodržiavanie týchto podmienok. Zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti: www.Biorganolife.com

Distribútor je povinný postarať sa o to, aby informácie uvedené v jeho registrácii boli pravdivé, platné a presné. Bezodkladne musí informovať Spoločnosť o tom, ak v jeho zaregistrovaných údajoch nastanú zmeny. Spoločnosť môže ukončiť vašu Distribútorstvo, alebo od začiatku klasifikovať ako neplatnú, ak zistí, že počas registrácie dostala falošné alebo nepresné informácie.

4. Prevod a ukončenie vášho distribútorstva

o 4.1 Prevod distribútorstva

Svoje distribútorstvo alebo akékoľvek práva v ňom nesmiete previesť, pokiaľ ste nepožiadali o to, a nezískali predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti, ktorý nebude bezdôvodne odmietnutý. Spoločnosť nebude súhlasiť s navrhovaným prevodom, ak zistí, že nie je podstatný a je robený z dôvodu vyhnúť sa požiadavkám týchto Predpisov.

o 4.2 Prevod v prípade úmrtia

Vaše distribútorstvo je označované ako spoločne zdieľané vlastníctvo cenných práv a záujmov vyplývajúcich zo Zmluvy a ako také je predmetom dedičstva stanoveným vašimi vnútroštátnymi zákonmi a predpismi. Prevod bude uznaný Spoločnosťou, keď sa Spoločnosti predloží súdny príkaz alebo riadny právny dokument, ktorý určí prevod na spôsobilého príjemcu, avšak za predpokladu, že takýto nadobúdateľ spĺňa všetky požiadavky obsiahnuté v zmluve alebo v príslušných platných právnych predpisoch.

o 4.3 Rozvod

V prípade rozvodu (týkajúceho sa manželstva) alebo oddelenia (týkajúceho sa spolužitia) nebude Spoločnosť určovať delenie ani rozdeľovať distribútorstvo alebo organizácie na dolnej línii. Spoločnosť však môže na základe vlastného uváženia, podľa konkrétneho prípadu, rozdeliť bonusy na jednoduchú, pevne stanovenú percentuálnu sadzbu na základe súdneho príkazu alebo s písomným súhlasom oboch strán.

o 4.4 Právo na ukončenie

Svoje distribútorstvo môžete kedykoľvek ukončiť bez toho, aby vám v dôsledku jeho ukončenia vznikli akékoľvek náklady alebo sankcie.

5. Obchodná etika

o 5.1 Účel vašej obchodnej činnosti

Primárnym účelom vášho podnikania a Spoločnosti je predávať zákazníkom vysoko kvalitné, organické a zdravé produkty. Ako súčasť tohto postupu môžete sponzorovať iných distribútorov v obchodnej činnosti, aby ste takto vybudovali svoju predajnú organizáciu. Napriek tomu nábor ďalších distribútorov nie je vaším primárnym cieľom, ale skôr neoddeliteľnou súčasťou vašej základnej povinnosti predávať produkty, zvyšovať predaj produktov maloobchodným zákazníkom prostredníctvom vašej organizácie na dolnej línii.

o 5.2 Všeobecné etické správanie

Svoje distribútorstvo musíte riadiť etickým, profesionálnym a zdvorilým spôsobom. To znamená, okrem iného, nasledujúce:

o Musíte v plnej miere dodržovať nariadenia týchto Pravidiel a všetky príslušné zákony;

o Svoje distribútorstvo musíte riadiť čestne;

o Mali by ste ukázať potenciálnym zákazníkom a distribútorom, kto ste, prečo ste ich kontaktovali a aké produkty predávate;

o Nesmiete vydávať nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o možných ziskoch v rámci kompenzačného plánu predaja ani o výhodách používania produktov spoločnosti;

o Nesmiete nútiť žiadneho distribútora alebo potenciálnych distribútorov, aby pracovali vykonávali svoju činnosť finančne nezodpovedným spôsobom, okrem iného aj vrátane nútenia k nákupu viacerých produktov alebo obchodných podporných materiálov a služieb, než môžu primerane použiť alebo predať;

o Nesmiete podporovať ani odporúčať, aby sa distribútori alebo potenciálni distribútori zadlžili na účely účasti v obchode;

o Musíte vysvetliť svojim zákazníkom a organizáciám v dolnej línii, ako vrátiť produkty alebo zrušiť objednávku;

o Potenciálni distribútori musia byť informovaní, že aj bez registrácie distribútorstva môžu nakupovať ako zákazníci, na domovskej stránke Spoločnosti je možné kúpiť produkty za spotrebiteľskú cenu uvedenú na stránke.

o 5.3 Žiadne znevažovanie

Nesmiete vydávať žiadne zavádzajúce, nespravodlivé, nesprávne alebo pohŕdavé porovnávanie, tvrdenie, vyhlásenie alebo vyjadrenie:

o Spoločnosti

o jej produktoch alebo komerčných činnostiach

o iných Osobách

o iných spoločnostiach (vrátane konkurentov) ani

o produktoch iných spoločností, službách alebo komerčných aktivitách.

o 5.4 Obťažovanie

V rámci vášho distribútorstva sa musíte vyhýbať obťažovaniu, nátlaku, vyhrážaniu a zneužívaniu. Obťažovanie nebude tolerované v žiadnej podobe vrátane, avšak bez obmedzenia na rasové, náboženské, fyzické či slovné zneužívanie, ponúkanie sa, podnecovanie či uskutočňovanie akýchkoľvek neprimeraných či nevhodných písomných, slovných, elektronických či fyzických vzťahov.

o 5.5 Zákaz kontaktovania dodávateľov alebo členov vedeckého výboru

Nesmiete kontaktovať, či priamo alebo nepriamo, z profesionálnych dôvodov ani iných dôvodov súvisiacich s vaším distribútorstvom, dodávateľov spoločnosti, členov vedeckého poradného výboru, partnerov pre základný výskum, univerzity ani iných poradcov či konzultantov spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

o 5.6 Zachovanie dobrého mena Spoločnosti

Nesmiete vykonávať žiadne aktivity ani v oblastiach nesúvisiacich s vaším distribútorstvom, ktoré možno považovať za škodlivé pre obchodnú činnosť, či dobré meno Spoločnosti alebo jej distribútorov. Spoločnosť má právo určiť podľa vlastného uváženia, ktoré aktivity možno považovať za škodlivé, a proti ktorým sa podniknú opatrenia. Toto uváženie je založené na objektívnych základoch a nie je diskriminačné.

o 5.7 Kontrola záznamov

Podmienkou vašej účasti v distribútorstve je udelenie práva Spoločnosti na prehliadanie ľubovoľných záznamov týkajúcich sa distribútorstva s cieľom overiť, či je vaše distribútorstvo v súlade s týmito Predpismi? Spoločnosť môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu požiadať o nahliadnutie do záznamov o vašom distribútorstve. Musíte vyhovieť všetkým požiadavkám na prezeranie záznamov o distribútorstve a bezodkladne vyhotoviť úplné pravdivé záznamy, ktoré si Spoločnosť vyžiadala.

6. Súlad so zákonmi

Pri prevádzkovaní svojho Distribútorstva musíte byť v súlade s obsahom tohto dokumentu a so všetkými zákonmi a právnymi predpismi, vrátane, avšak bez obmedzenia na zákony o ochrane spotrebiteľa, zákony o ochrane súkromia spotrebiteľa, právne predpisy o ochrane údajov, o nevyžiadanej elektronickej pošte. Nesiete plnú zodpovednosť za zaistenie toho, aby ste boli v súlade s platnými zákonmi a nesiete zodpovednosť voči spoločnosti v prípade, že spoločnosti vznikne akákoľvek zodpovednosť ako následok vášho neuposlúchnutia.

o 6.1 Vylúčenie korupcie

Musíte dodržiavať všetky protikorupčné zákony. Nikdy nemôžete priamo ani nepriamo (napr. cez sprostredkovateľa) vykonávať platbu a poskytnúť dary s cieľom ovplyvniť skutky či rozhodnutia a tým získať individuálne výhody.

o 6.2 Ochrana súkromia a ochrana údajov

Musíte byť v súlade so všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane súkromia a o ochrane údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) alebo GDPR 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).

Predovšetkým musíte:

a., Uplatniť vhodné technické, fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia v záujme primeraného zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ktoré spracúvate na základe Distribútorskej zmluvy;

b., Neprenášať informácie do inej spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu, výnimku tvoria dcérske a pridružené Spoločnosti;

c., Využiť služby poskytované spracovateľmi údajov a/alebo subdodávateľmi, ktorí v zmysle tohto odseku zaručili bezpečnosť a dôvernosť;

d., Sprístupniť Spoločnosti všetky potrebné informácie na preukázanie súladu s vašimi povinnosťami v zmysle tohto odseku; a

e., Informovať Spoločnosť o akýchkoľvek zákonných alebo právnych požiadavkách v zmysle tohto odseku.

7. Nezávislá zmluvná strana

o 7.1 Distribútori sú nezávislé zmluvné strany

Vy ste nezávislá zmluvná strana. Nie ste zástupca, zamestnanec, úradník, partner, člen ani obchodník spojený so Spoločnosťou a nesmiete sa tak prezentovať. Ste samostatná zmluvná strana bez oprávnenia vytvárať záväzky v mene spoločnosti, môžete pracovať vlastným spôsobom a kedykoľvek si zvolíte, okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve. Spoločnosť môže vyžadovať dôkaz, že ste riadne registrovaný ako nezávislá zmluvná strana, aby vám mohli byť vyplatené bonusy a provízie. Súhlasíte s tým, že ako nezávislá zmluvná strana:

o Nesiete zodpovednosť za svoje obchodné rozhodnutia a musíte na základe vlastného uváženia určiť, kedy a ako dlho budete pracovať;

o Bonusy vám budú vyplácané na základe predaja produktu a nie počtu odpracovaných hodín;

o Nesiete riziko spojené s podnikaním a máte zodpovednosť za straty spôsobené v úlohe distribútora;

o Musíte platiť vlastné licenčné poplatky a poistné a v prípade nutnosti získať identifikačné číslo zamestnávateľa;

o Zodpovedáte za všetky náklady vašej obchodnej činnosti vrátane, avšak bez obmedzenia na cestovanie, zábavu, kancelárske, úradné a právne náklady, vybavenie, účtovníctvo, dane, dane z pridanej hodnoty, poistenie a všeobecné náklady bez záloh, náhrad alebo záruk od Spoločnosti; a

o Pri platbe daní nebudete vystupovať ako zamestnanec.

o 7.2 Dane

Nesiete zodpovednosť za svoje povinnosti, ktoré môžu mať vplyv na registráciu a platby miestnych daní podľa požiadaviek zákona. Ak to vyžaduje zákon, Spoločnosť nesie zodpovednosť za zrážanie daní z bonusov a výročnej správy o bonusoch. Týmto dávate svoj súhlas na oslobodenie spoločnosti, jej dcérskych spoločností a pobočiek, riadiacich pracovníkov a zamestnancov od záväznej zodpovednosti za vzniknutý nárok alebo škodu, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktorá vznikla tretej strane vyplývajúc alebo v dôsledku vášho porušenia ustanovení v bode 6.2.

o 7.3 Zákaz konania v mene Spoločnosti

Nemáte žiadne oprávnenie konať v mene Spoločnosti. To vrátane, avšak nie s obmedzením na akýkoľvek pokus:

o registráciu alebo rezervácii názvov Spoločnosti, ochranných známok, obchodných názvov vrátane ľubovoľnej kombinácie alebo ich odvodenia alebo Produktov;

o registráciu adresy URL s použitím názvov Spoločnosti, obchodných známok alebo obchodných názvov;

o registráciu alebo zabezpečenie schválenia produktov alebo obchodných postupov, alebo

o nadväzovanie obchodných alebo vládnych kontaktov ľubovoľného typu v mene Spoločnosti.

Ste povinný odškodniť Spoločnosť za všetky náklady a právne poplatky, ktoré Spoločnosti vznikli v dôsledku opravných prostriedkov pri očistení mena Spoločnosti pri udalostiach, kedy ste nesprávne konali v mene Spoločnosti. Ste povinní bezodkladne previesť na Spoločnosť akékoľvek registrované názvy Spoločnosti, obchodné známky, obchodné názvy, produkty alebo adresy URL registrované alebo rezervované v rozpore s touto časťou bez náhrady akýchkoľvek vašich nákladov zo strany Spoločnosti.

8. Objednávanie produktov alebo služieb

8.1 Objednávanie

Produkty si môžete objednávať priamo od Spoločnosti. Prepravné a manipulačné poplatky môžu závisieť od množstva objednávaných produktov.

Ak objednávka nebude do 7 dní od jej objednania uhradená, bude zo systému automaticky odstránená.

8.2 Prevod vlastníckeho práva

Vlastníctvo ako aj riziko straty v prípade akéhokoľvek objednávaného produktu sa na vás prenáša vo chvíli doručenia produktu.

8.3 Spôsoby objednania

Spoločnosť neprijíma objednávky na úver. Objednávky sa neodošlú, kým nie sú úplne zaplatené. Platby sa musia vykonávať online platbou (PayPal), kreditnou kartou, prevodom, v hotovosti, priamym inkasom, dobierkou, platenou kuriérovi alebo podobným spôsobom, ktorý je pre Spoločnosť prijateľný.

8.4. Poskytovanie kreditu

Kredit Spoločnosti môže byť vydaný v prípadoch preplatku, výmeny produktov alebo v iných situáciách, kedy nie je možné objednávke úplne vyhovieť. Keď Spoločnosť použije kredit, zvýši sa Osobná bodová hodnota a Skupinová bodová hodnota.

8.5 Zmeny cien

Spoločnosť vám zmeny cien produktov a služieb oznámi v 15-dňovom predstihu, a to pre Vás dostupným spôsobom.

8.6 Zadávanie objednávok v mene iného Distribútora

Je zakázané, aby ste zadávali objednávky v mene iného distribútora, ak nemáte predchádzajúci písomný súhlas. Na požiadanie musíte poskytnúť kópiu písomných súhlasov.

8.7 Použitie kreditnej, debetnej karty inej osoby

Pri objednaní produktov alebo podporných obchodných materiálov Spoločnosti nesmiete použiť kreditnú kartu inej osoby, ak ste na to nezískali písomný súhlas danej osoby. Na požiadanie Spoločnosti musíte poskytnúť kópiu písomného súhlasu a doklad totožnosti tejto osoby.

8.8 Výmena produktov

Ak to nie je v rozpore s príslušnými zákonmi, Spoločnosť vymení produkty zakúpené priamo od Spoločnosti, ktoré boli odoslané nesprávne alebo sú nefunkčné, ak to Spoločnosti oznámite do 30 dní po uskutočnení nákupu. Ak výmena nie je možná, Spoločnosť môže vystaviť kredit Spoločnosti vo výške vymenených produktov, ktorý sa môže použiť na nákup ďalších produktov, alebo vrátiť nákupnú cenu v plnej výške.

a., Postup refundácie alebo výmeny produktov

Spoločnosť vám poskytne správne postupy a miesto na vrátenie produktov. Spoločnosť vám v prípade vrátených produktov nevráti platbu za pôvodné poštovné. V prípade, že nezrušíte vašu objednávku 14 dní po dátumu doručenia, musíte uhradiť poštovné spojené s vrátením.

b., Po zrušení vašej objednávky musíte Produkty zaslať späť Spoločnosti bez omeškania, ale najneskôr do 5 dní. Pokiaľ po zrušení objednávky do 14 dní nevrátite produkt Spoločnosti, alebo vrátenie neviete vierohodne dokázať, Spoločnosť má právo odstúpiť od zrušenia objednávky.

c., Spoločnosť uskutoční refundáciu hneď ako vrátené Produkty obdrží, najneskôr do 5 dní po obdržaní vrátených Produktov alebo pokým nepredložíte dôkazy o odoslaní produktov, podľa toho, k čomu došlo skôr.

d., Tieto postupy sa môžu líšiť v niektorých jurisdikciách, kde zákon stanovuje iné požiadavky.

9. Predaj spotrebiteľom a tovar vrátený zákazníkmi

o 9.1 Predaj spotrebiteľom

Cieľom distribútorského systému využívajúceho priamy predaj je predaj produktov zákazníkom a nie predaj osobám, ktoré ich budú predávať ďalej. Z toho dôvodu by ste sa mali zamerať na predaj produktov zákazníkom. Ak miestne zákony povoľujú predaj maloobchodným zákazníkom, môžete použiť maloobchodné ceny produktov Spoločnosti (respektíve určiť vyššie) a ponechať si všetky zisky, ktoré nadobudnete maloobchodným predajom produktov. Ak miestne zákony predaj maloobchodným zákazníkom nepovoľujú, môžete produkty používať iba na ukážkové účely a na osobné použitie.

10. Etické zásady:

10.1 Partner, ktorý je nepretržite minimálne po dobu 6 mesiacov inaktívny, nemá nárok na províziu a jeho registrácia môže byť zrušená.

10.1.a. Partner, ktorý do 30 dní od registrácie nedisponuje vlastnou validovanou objednávkou, bude zo systému automaticky vymazaný.

10.2 Partner, ktorý bol vymazaný zo systému, sa môže znovu zaregistrovať až po uplynutí 6 mesiacov.

10.3 Partner, ktorý prevádzkuje vlastný internetový obchod, kde výrobky predáva za cenu odlišnú od maloobchodnej ceny, dostane upozornenie od manažmentu. Ak po uplynutí 72 hodín po obdržaní upozornenia, aj naďalej pokračuje v predaji za cenu, ktorá nie je maloobchodná, bude s okamžitou platnosťou vylúčený. Súčasne s upozornením od manažmentu, bude mu dočasne zablokovaný prístup do svojho weboffice.

10.4 Partner Biorgano Life môže mať ID kód aj u inej MLM firmy. Avšak partner, ktorý vykonáva v inej MLM spoločnosti aktívnu prácu vytvárania siete, buduje svoj tím, dostane okamžité upozornenie od manažmentu, a jeho weboffice bude zablokovaný. Ak sa vyskytne takáto situácia, partner musí vysvetliť svoj status, a uviesť, aké kroky spraví preto, aby jeho dočasné blokovanie bolo zrušené.

10.5 Partner, ktorý dokázateľne odláka aktívnych partnerov a chce ich zaregistrovať k sebe, ihneď bude vylúčený.

10.6 V etických otázkach je oprávnený rozhodovať etický výbor.

11. Pojmy:

11.1 Partner

Je fyzická osoba alebo právnická osoba, hospodárska spoločnosť bez právnej subjektivity alebo iná organizácia (rozumejúc pod tým aj samostatne zárobkovo činnú osobu), ktorá registrovala na našej domovskej stránke a tým sa stala oprávnenou na výhody programu Biorgano Life.

11.2 Aktivita:

Je nákup, ktorý si partner objedná a zaplatí cez svoj ID kód.

11.3 Aktívny partner:

Ktorý v predmetnom mesiaci disponuje vlastnými, validovanými objednávkami vo výške minimálne 42PV

11.3.a Oprávnenie na províziu:

Partner, ktorý v predmetnom mesiaci disponuje minimálne 42 PV vlastnými, validovanými objednávkami, je oprávnený v súlade s pravidlami kariérneho plánu na obdržanie provízie.

11.4 Neaktívny partner:

Je ten, kto v predmetnom mesiaci cez svoj ID kód nenakupoval v hodnote minimálne brutto 42 PV.

Partneri sú zaradení do 4 skupín, v závislosti od rozsahu nástupného, začiatočného nákupu:

11.5 Bronzový partner:

Hociktorá osoba alebo firma (právnická osoba), ktorá sa zaregistrovala do systému Biorgano Life a má schválenú objednávku v hodnote brutto 50-149 €. Prislúcha mu 10 % zľava z maloobchodnej ceny výrobkov. Vtedy vie dosiahnuť ďalšiu zľavu pri nákupe, ak dosiahne manažérsku úroveň Jade.

11.6 Strieborný partner:

Akákoľvek osoba alebo firma (právnická osoba), ktorá sa zaregistrovala do systému Biorgano Life a má schválenú objednávku v hodnote brutto 150-249 €. Prislúcha mu 20 % zľava z maloobchodnej ceny výrobkov. Vtedy vie dosiahnuť ďalšiu zľavu pri nákupe, ak dosiahne manažérsku úroveň Jade.

11.7 Zlatý partner:

Akákoľvek osoba alebo firma (právnická osoba), ktorá sa zaregistrovala do systému Biorgano Life a má schválenú objednávku v hodnote brutto 250 €. Prislúcha mu 30 % zľava z maloobchodnej ceny výrobkov.

11.8 VIP partner:

Akákoľvek osoba alebo firma (právnická osoba), ktorá sa zaregistrovala do systému Biorgano Life a má schválenú objednávku v hodnote brutto 999 €. Prislúcha mu 40%  zľava z maloobchodnej ceny výrobkov.

11.9 Obrat:

Je súčet ceny schválených objednávok v každom mesiaci, ktoré boli prijaté od 0:00 hodiny prvého dňa v mesiaci, do 23:59 hodiny posledného dňa v mesiaci.

11.10 Provízia:

Základom výpočtu provízie je PV.

Príklad:

Istý partner zaregistroval do komunity nového partnera s prvou schválenou objednávkou 250 PV. V tomto prípade mu prislúcha provízia: 250*0,25=62,50 €.

Miera vyplácania provízií:

Žiadosť o vyplatenie provízie je možné podať vždy do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po predmetnom mesiaci. Výplata provízií sa realizuje jednotne medzi 13. a 15. dňom mesiaca nasledujúceho po uzatvorenom mesiaci. Pred vyššie uvedeným termínom alebo po ňom nie je vyplatenie medzimesačnej provízie možné.

11.11 Kvalifikácia:

Partner, ktorý dodržaním pravidla 50 % dosiahne jednotlivé úrovne kariéry. Úroveň je možné dosiahnuť aj v priebehu mesiaca. V prípade Kvalifikácie, partner dostane vyššie vyúčtovanie už aj na predmetný mesiac.

Napr.: Partner dosiahne manažérsku úroveň Opál v novembri. Pri vyúčtovaní novembrového autobonusu, vďaka čerstvej kvalifikácii nedostane 1 hlas ale 2 hlasy.

11.11.a. Udržanie úrovne: V systéme nie je možné stratiť kvalifikačnú úroveň.

11.12 Pravidlo 50 %

V prípade kvalifikácie alebo nejakého programu (napr.: auto program) najsilnejšia noha partnera môže činiť maximálne 50 % PV obratu, potrebného ku kvalifikácii.

12. Kompenzačný plán predaja:

12.1 Kvalifikačné úrovne:

1PV = 1 €

12.2 Kariérny plán:

1 Jade = 2000 PV / mesiac

2 Opal = 10.000 PV / mesiac

3 Rubín = 30.000 PV / mesiac

4 Smaragd = 150.000 PV / mesiac

5 Diamond = 450.000 PV / mesiac

6 Red Diamond = 900.000 PV / mesiac

12.3 Rýchly štartovací bonus:

Je taká provízia, na ktorú má partner nárok vtedy, ak sám zaregistruje nového partnera a nový partner urobí prvú objednávku, ktorá bola aj validovaná (zaplatená). Rýchly štartovací bonus sa partnerovi pripisuje denne vo webovej kancelárii, podľa nasledovnej tabuľky:

            Distribútor   Jade   Opal   Rubin   Smaragd   Diamond   Red diamond

Bronz         10 %      15 %   20 %  25 %     25 %          30 %           33 %

Silver         10 %      15 %   20 %  25 %     25 %          30 %           33 %

Gold           15 %      15 %  20 %   25 %     25 %          30 %          33 %

VIP             15 %      15 %  20 %   25 %     25 %          30 %          33 %

 

12.4 Mentorský bonus:

Je taká manažérska provízia, ktorá je partnerovi pripísaná z prvých validovaných (zaplatených) objednávok nových partnerov, ktorých zaregistrovali v jeho upline genealógii (štruktúre) pod ním sa nachádzajúci partneri (spolupracovníci), podľa nasledovnej tabuľky:

  

 

  Distribútor   Jade   Opal   Rubin   Smaragd   Diamond   Red diamond


1. Gen.        ŠB         ŠB       ŠB       ŠB          ŠB           ŠB                 ŠB

2. Gen.        5 %        5 %    7.5 %  10 %      10 %        10 %             10 %

3. Gen.                      5 %    7.5 %  10 %      10 %        10 %             10 %

4. Gen.                                 3 %     4 %        4 %          4 %               4 %

5. Gen.                                 3 %     4 %        4 %          4 %               4 %

6. Gen.                                            2 %        2 %          2 %               2 %

7. Gen.                                                          2 %          2 %               2 %

Distribútor: z 2 úrovní

Jade: z 3 úrovní

Opal: z 5 úrovní

Rubín: z 6 úrovní

Smaragd: z 7 úrovní

Diamond: z 7 úrovní

Red diamond: z 7 úrovní

12.5 Auto-program:

Spoločnosť pri zostavení Auto-programu zvolila jednu z jeho najmodernejších foriem.

Ten partner, ktorý zo svojou skupinou dosiahne v tabuľke uvedený PV obrat, dostane firemné motorové vozidlo. Obrat sa v nasledujúcom období nemusí navyšovať, stačí iba udržať dosiahnutú úroveň obratu. Podmienky využívania sú uvedené v prílohe s názvom Auto-program.

VIP partner dosiahnutý obrat nemusí obhájiť. To znamená, že ako náhle dosiahne v danom mesiaci niektorý z PV obratov Auto-programu, okamžite môže požiadať o ním vybrané firemné auto. Takto môže VIP partner získať firemné auto za polovičný čas.

Hodnota vozidla       1. mesiac                  2. mesiac                 Preberanie vozidla

       8000 eur              4000 PV                    4000 PV                      ÁNO   

     10.000 eur             4800 PV                    4800 PV                      ÁNO   

     15.000 eur             6000 PV                    6000 PV                      ÁNO   

     20.000 eur             7200 PV                    7200 PV                      ÁNO   

     30.000 eur             9600 PV                    9600 PV                      ÁNO   

 VIP  8000 eur             8000 PV                     ÁNO                          ÁNO   

12.6 Spoločenský bonus:

Je taká provízia, na ktorú má partner nárok po pravidelných obratoch (aktivitách) partnerov v jeho genealógii (štruktúre), ktorá je nezávislá od toho, či je to pravidelný obrat partnera, ktorého registroval on, alebo obrat darovaného partnera (ktorého dostal do daru od osoby nachádzajúceho sa nad ním).

  1. Gen 3%, Distribútor
  2. Gen 6%, Distribútor
  3. Gen 9%, Jade
  4. Gen 10%, Opal
  5. Gen 9%, Opal
  6. Gen 6%, Rubín
  7. Gen 3%, Rubín
  8. Gen 1.5%, Smaragd
  9. Gen 1%, Diamond
  10. Gen 0.5%, Red Diamond

12.7  Success Cyklus Bonus:

Partner SP alebo VIP, ktorý má 3 partnerov na úspešnej nohe v strome úspechu, má 1 partnera na vnútornej nohe.

1 cyklus = 60 € - 300 €

Suma závisí od toho, kto na akej pozícií je:


- Distribútor = 60 €
- Jade = 100 EUR
- Opál = 130 €
- Rubin = 160 €
- Smaragd = 190 EUR
- Diamant = 240 €
- Červený diamant = 300 EUR

K vyplateniu provízie za cyklus je potrebné, aby prostredníctvom základnej práce partnera, mala 1-1 vlastného nového partnera SP na úspešnej aj vnútornej nohe.


12.8 Success Mentorský Bonus:

Pre SP alebo VIP partnera je v nasledujúcej tabuľke uvedená provízia, ktorá je dôsledkom provízií za cyklus nových partnerov zaregistrovaných v strome úspechu v genealógii upline (spolupracovníkov):


Distribútor Jade Opal Ruby Smaragd Diamond Red diamond


1. Gen. RB RB RB RB RB RB RB

2. gen. 5% 5% 7,5% 10% 10% 10% 10%

3. Gen. 5% 7,5% 10% 10% 10% 10%

4. Gen. 3% 4% 4% 4% 4%

5. Gen. 3% 4% 4% 4% 4%

6. Gen. 2% 2% 2% 2%

7. Gen. 2% 2% 2%1. Gen 5%, distribútor
2. Gen 5%, distribútor
3. Gen 5%, Jade
4. Gen 2%, Opál
5. Gen 2%, Opal
6. Gen 1%, Rubín
7. Gen 1%, Smaragd

12.9 Global Pool Bonus:

V rámci Global Pool Programu spoločnosť BiorganoLife v každom predmetnom roku rozdelí 3% svojho netto ročného obratu medzi partnermi, ktorí sa dostali do Global Pool-u.

12.10 Zakladateľský a vlastnícky 1+1 bonus:

Ten partner, ktorí sa kvalifikuje na kariérnu úroveň Diamond, získa hodnosť zakladateľa. Preto získa nárok aj na 1% z netto zisku spoločnosti, teda z dividend.

Ten partner, ktorí sa kvalifikuje na kariérnu úroveň Red diamond, získa nárok na 1% z netto obratu tej krajiny, v ktorej túto úroveň dosiahol. V prípade, že partner buduje spoločenstvo vo viacerých krajinách, a obrat najslabšej krajiny je minimálne netto 250.000 EUR, získa nárok na 1% netto obratu všetkých krajín, v ktorých buduje spoločenstvo.

 

13. Podporné obchodné materiály a použitie ochranných známok

13.1 Použitie podporných obchodných materiálov

Môžete použiť výlučne len podporné obchodné materiály, prezentácie ktoré boli vyrobené a dodané Spoločnosťou na podporu predaja, produktov a kompenzačného plánu predaja a nesmiete si vytvoriť a použiť vlastné podporné obchodné materiály.

13.2 Použitie ochranných známok a autorských práv

a., Nesmiete používať žiadne ochranné známky, autorské práva ani iné duševné vlastníctvo Spoločnosti, registrované či iné v akejkoľvek ďalšej podobe, okrem prípadov, ktoré sú výslovne schválené týmto dokumentom, alebo inak písomne schválené Spoločnosťou. Spoločnosť môže zakázať použitie ochranných známok či autorských práv Spoločnosti v ktoromkoľvek podpornom obchodnom materiáli či na inom médiu.

b., Zodpovedáte za všetky škody spôsobené Spoločnosti zneužívaním obchodného mena, ochranných známok, autorských práv či iného duševného vlastníctva Spoločnosti akoukoľvek formou uvedenou v tomto dokumente alebo iným spôsobom, ktorý bol písomne schválený Spoločnosťou

14. Vyhlásenia o produktoch

o 14.1 Všeobecné obmedzenia

Smiete vydávať len tie tvrdenia a vyhlásenia o produktoch, ktoré sú uvedené v schválených podporných obchodných materiáloch Spoločnosti a literatúre pre krajinu, kde tieto tvrdenia a vyhlásenia uskutočňujete.

o 14.2 Žiadne vyhlásenia o liečivých vlastnostiach

Nemáte povolené tvrdiť nič o liečivých vlastnostiach ani naznačovať, že niektorý z produktov je určený, navrhnutý alebo schválený Spoločnosťou či nejakou inou oprávnenou inštitúciou ako prostriedok na liečenie, ošetrovanie či prevenciu pred chorobou prípadne zdravotným stavom. Za všetky druhy takejto interpretácie, vyhlásení či porovnaní môžete niesť osobnú zodpovednosť.

15. Arbitráž

o 15.1 Čo znamená povinná arbitráž?

Na to, aby sa urýchlilo rozhodovanie sporov, zaviedla Spoločnosť povinný postup arbitráže. Arbitráž je postúpením sporu nestrannej tretej strane vybratej vami, spoločnosťou a akýmikoľvek ďalšími distribútormi zapojenými v spore. Arbiter pôsobí ako sudca, počúva svedectvá strán a vynáša záväzný rozsudok. Rozsudok arbitra je rozhodnutím, ktoré je vymáhateľné súdnou cestou. Cieľom arbitráže je, aby konečné rozhodnutie rozdielov strán bolo rýchlejšie, lacnejšie a môže byť menej formálnou metódou ako prostredníctvom obvyklého súdneho procesu.

o 15.2 Arbitráž je povinná a záväzná vo všetkých sporoch

Súhlasíte a Spoločnosť súhlasí s tým, že povinná a záväzná arbitráž je jediným prostriedkom rozhodovania všetkých sporov. Vzdávate sa všetkých práv na iných súdoch alebo súdne konania na účely rozhodovania sporov. Rozhodnutie arbitráže je konečné a nedá sa proti nemu odvolať.